درس۳۰ زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 5 بهمن 1388

جمله سازی درزبان ترکی:

بخش اول:جمله های پایه:

****************************** 

مشاهده درس در ادامه مطلب.......................

جمله سازی درزبان ترکی:

بخش اول:جمله های پایه:

******************************

( سیز+هارا+ دان+ گلیب+ سیز )

سیز هارادان گلیبسیز؟ ازکجا آمده اید؟

سن هارادان(هاردان)گلیبسن؟از کجا آمده ای؟

سیز هاردان گلیرسن؟ازکجا می آیی؟

سن دا(سن ده) گلیرسن می؟ تو هم می آیی؟

* تشریح:

حرف(ده) بعد از ضمیر یا اسم که بصورت جدا نوشته شود بمعنی (هم) میباشد.

حرف (می) علامت سوالی کردن فعل میباشد که بعضی مواقع در وسط فعل قبل از

ضمیر متصل می آید، مثل: گلیرمیسن؟می آیی؟(گلیرسن می).

من ده گلیره م: من هم می آیم.

سیزهاردا ایشله ییرسیز؟ شما در کجا کارمی کنید؟

*هاردا بصورت هارادا هم نوشته و خوانده میشود.

**حرف ( ده یا دا) بعد از ضمیر واسم و...که بصورت متصل نوشته شود بمعنی

(در،تو،درون)میباشد.البته بعضی مواقع در بعضی حالات نمیتواند بصورت متصل

نوشته شود،مثل مورد فوق در کلمه هارادا:هارا+دا:در کجا.

من اونیوئرسیتئتده (دانیشگاهدا)ایشله ییره م: من در دانشگاه کار میکنم.

سیز نه واختدا ایشله ییرسیز؟شما درچه وقتی کارمیکنید؟

سن نه واختدا ایشه گئدیرسن؟تودرچه وقت به کارمی روی؟(درچه ساعتی به محل کارمیروی)

هانسی شئی لردن خوشونوز گلدی؟ازچه چیزهایی(ازکدام چیزها) خوشتان آمد؟

هانسی  اؤلکه دن خوشون گلیر؟ازکدام کشور خوشت می آید؟

هانسی پالتاردان خوشون گلدی؟از کدام لباس خوشت آمد؟

هانسی پالتاردان خوشون گلیبدی؟از کدام لباس خوشت آمده بود؟

** هانسی به معنی" کدام"میباشد.

سیزهارادا یاشاییرسیز؟ شما در کجا زندگی میکنید؟

سن هارادا یاشاییرسن؟تودرکجازندگی میکنی؟

سن هانسی اؤلکه ده یاشاییرسن؟تو درکدام کشورزندگی میکنی؟

** درجملات فوق بجای هارا و اؤلکه هراسم مکانی را میتوان اورد و جملات جدیدی بسازیم

من اسفاهاندا یاشاییرام: من در اصفهان زندگی میکنم.

اسفاهانین هاراسیندا؟ در کجای اصفهان؟

(اسفاهان+ین+هارا+سین+دا)

باهاریستان شه هرینده(şəhərındə) : در شهر بهارستان.

من آزربایجاندا یاشاییرام: من در آذربایجان زندگی میکنم.

** و همینطور بجای ( اسفاهان و آزربایجان و باهاریستان )اسم هر شهر و کشوری را

میتوانیم جایگذاری کنیم.باشکل جملات فوق اکثرجملات پایه در زبان ترکی را میتوانیم بسازیم.

باتغییر فعل و اسم و ضمیروزمان فعل(طبق درس صرف افعال ) در جمله ها  هر جمله دیگری میتوانیم بسازیم.

تهیه متن: مرصاد

@title