عبارات و اصطلاحات خودمانی به انگلیسی-part 2  چاپ
تاریخ : 5 آذر 1389

انگلیسی را خودمانی صحبت کنیم..........

 

عبارات و جملات  انگلیسی خودمانی به فارسی:(قسمت دوم)


(( این قسمت هفته ای یکبار به روز رسانی میشود))

 

بهتره بریم تا نیومدن خونه.

We'd better beat it before they com home.

 می بینمت.

I'll catch you later.

حالت زیادخوب نیست.

You don't feel well.

مادرم از کوره دررفت وقتی فهمید با ماشینش تصادف کردم.

My mother flipped out when I wrecked her car.

چرا اون کلاه مسخرو سرت کردی؟

Why are you wearing that geekly hat?

تو این لباس مسخره به نظر میام؟

Do I look geeked out in this dress?

اگه تا ساعت 9 خونه نباشم حسابم رسیدس.

My butt's gonna be in a sling if don't get home by 9:00

تو این جمعیت پیداکردنت خیلی مشکل بود.

I had trouble spotting you in this crowd.

باورم نمیشه که اینقدر ازمن خوشش اومده باشه.

I can't believe she has a mad crush on me.

وایسا!منم بیام(بدون من نرو).

Hold on! Don't go without me.

بیا چند دقیقه اینجا بمونیم تا بارون بند بیاد.

Let's hang here for a while until it stops raining.

امکان نداره!

No way! 

@title