بسته دیکشنری-قسمت دوم  چاپ
تاریخ : 21 آبان 1389

قسمت دوم : حرف (ک)-بخش آخر

در ادامه مطلب.................با ما باشید....

کابوس

qarabasma

کاخ نشین

saraydayaşayan

کاذب

yalançi

کار

کارسودآور

mənfəətli iş

کارآ

iş güzar

کارآگاه

xəfiyyəçi

کارآمد

ə yarar

کارآموز

öyrənci

کاربر

iş aparan\istifadəci

کاربرد

işlədilmə

کارپرداز

tədarükçü

کارت

kartoçka

کارت عضویت

üzvlük katoçkasi

کارد

biçaq

کاردک

biçaqciq

کاستی

azliq

کاسه

kasa

کاسه دسته دار

siqraq

کاسه سفالی

çanaq

کاسه مسی

tas

کالباس

kolbasa

کتبی

yazili

کته

daşma

کچل

daz

کردار

davraniş

کرم

qurd

کرم ابریشم

pilək qurdu

کرمو

qurdlu

کرم خاکی

soxulcan

کرم حشرات

sürfə

کرم کدو

yasti qurd

کروکی(نشانی دقیق از جایی )

taslaq

کسالت

kefsizliq

کس وکار

qohum

کشاکش

çəkışmə

کشو(جعبه میز یا ...)

siyirmə

کشور

ölkə

کئش

bağ

کش دار

bağlı

کش جوراب

corab bağlı

کف

köpük

کف آلود

köpüklü

کف

al

کف پا

ayağin alti

کف دریا

dənız alti

کفشدوزک

uçağan

کک

ala qurd

کللاش(آدم بچاپ)

qallaş

کلفت

yoğun

کئلئنجار(کلنجار)

dartişma

کوتاه

güdə\qisa

کوتاه مدت

qisa müddət

کوتاهی

güdəlik

@title