در سوگ ازدست رفتگان زلزله آذربایجان  چاپ
تاریخ : 17 شهریور 1391

بگذار بگریم


قویون بیر بالا باش هوروکلی قیزاولوم

بگذار دخترک زیبای گیسو بافته ای شوم

جوان اولن گوزل آناما آغلی ییم

در سوگ مرگ مادری جوان بگریم

قویون بیر بالا دوزلی اوغلان اولوم

بگذار پسرک بانمک وخواستنی شوم

غیرتلی همت لی آتاما آغلی ییم

در سوگ پدری راد مرد و باغیرت بگریم

قویون بیر وفالی قارداش اولوم

بگذار برادری با وفا و باهمت شوم

توپراخدا یاتان گوزل باجیما آغلی ییم

در سوگ خواهر زیبای خفته در خاک بگریم

قویون بیر سینیخ قانات باجی اولوم

بگذار خواهر شکسته بالی شوم

ایستکلی غیرتلی قارداشا آغلی ییم

در سوگ برادر دلسوز به خواهر خود بگریم

قویون بیر داغلارقازان فرهاد اولوم

بگذار که من فرهاد کوه کنی شوم

شیرین دیل لی اوجا بویلی یارا آغلی ییم

در سوگ یار شیرین لب سرو قامتم بگریم

قویون بیر قاشی سورمه لی گلین اولوم

بگذار نوعروس سرمه چشمی شوم

توپراخدا حجله باغلیان فرهادا آغلی ییم

در سوگ داماد(فرهاد) حجله در خاکم بگریم

قویون بیر ئورگی یانمیش آنا اولوم

بگذار تا مادر دلسوخته ای شوم

سوت دن دویمامیش اولن بالاما آغلی ییم

در سوگ طفل سیر نشده ز شیرم بگریم

قویون بیر بیگ آرزی سیندا آتا اولوم

بگذار پدری در آرزوی دامادی پسر شوم

قیرخی چیخمامیش اوغلوما آغلی ییم

در سوگ مرگ پسر چهل روزه ام بگریم

قویون آغلی ییم

بگذار بگریم

قویون بیر تاریخ لر یازان ایرانلی اولوم

بگذار ایرانی نوشته در تاریخ شوم

آذربایجا نا گلن درده آغلی ییم

در سوگ دردی که به آذربایجان رسیده بگریم

قویون بیر درد تانیان اینسان اولوم

بگذار انسان دردآشنا و درد دیده شوم

اهرده هریس ده ورزقاندا اینسانا آغلی ییم

در سوگ انسان ورزقان و اهرو هریس بگریم

قویون آغلی ییم

بگذار بگریم

@title