عبارات و اصطلاحات خودمانی به انگلیسی-part 3  چاپ
تاریخ : 27 آذر 1389

انگلیسی را خودمانی صحبت کنیم..........

 

عبارات و جملات  انگلیسی خودمانی به فارسی:(قسمت سوم)


(( این قسمت هفته ای یکبار به روز رسانی میشود))

I forgot to go to the store .

یادم رفت برم مغازه.

Wow! what was that?

ا....! اون چی بود؟

Look what your little brother is doing!

نگاه کم ببین داداش کوچیکت داره چیکار می کنه!

Yuck! That tastes terrible!

اه...اه! چه مزه بدی داره!

I can't believe my sister lied to me!

باورم نمیشه خواهرم بهم دروغ گفته باشه!

I'll be right back.

الان برمی گردم.

Good to see you.

خوشحالم می بینمت.

This meeting is dragging on!

این جلسه خیلی داره کش پیدامیکنه (خیلی داره طولانی میشه)!

Give it to me straight.i can take it.

راستشو بهم بگو.تحملشو دارم.

College was very difficult but I managed to pull through.

دانشگاه خیلی سخت بود ولی من یه جوری از پسش براومدم.

It's a real load off my mind.

خیالم راحت شد.

 

@title