دروغ بزرگ  چاپ
تاریخ : 9 فروردین 1388

یک دروغ بزرگ: 

 

شاید به کثرت در اغلب سایتها ووبلاگهای ترک زبان دیده اید که مطالبی باعنوان فارسی یکی ازلهجه های زبان ترکی است..ولی این یک دروغ بسیاربزرگ است وبه عقیده من ترکی زیرشاخه زبان فارسی میباشد. 

درروزهای آینده این دروغ بزرگ راباسند برایتان به اثبات میرسانم.

@title