همیشه اینجوربوده...........  چاپ
تاریخ : 2 اردیبهشت 1388

سخنی ازدورکیم : 

این مانیستیم که باقانون بازی میکنیم بلکه فقط آن راتعیین میکنیم اما نمیدانیم که بادست خودمان سلاحی بزرگ دربرابر عقاید وافکارمان بوجود آوردیم.پس این قانون است که بامابازی میکند.

@title