مکالمه پیشرفته 2  چاپ
تاریخ : 4 فروردین 1388

?Did you go to school here 

شما اینجا مدرسه رفته ای؟(درس خوانده ای) 

 

در ادامه مطلب..............

Did you go to school here?

اینجا به مدرسه رفته ای(در این شهردرس خوندی)؟

 Yes,I went to high school here,but I went to college isfahan.جواب مثبت

بله.اینجا به دبیرستان رفتم اما دانشگاه را دراصفهان گذراندم.

ent to school in isfahan.No,I w. جواب منفی

نه.دراصفهان به مدرسه رفته ام.

Did you get a job right after college?

بلافاصله بعد از دانشگاه کار پیداکردی؟

No,I traveled in Europe for a while.جواب منفی

نه.مدتی دراروپاسفرمیکردم.

  Yes,I started working right away.جواب مثبت

بله.به محض اتمام دانشکده شروع به کارکردم.

@title